Integritetspolicy

Elin Karlsson värnar om Kundens personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur Elin Karlsson samlar in och använder Kundens personuppgifter. Den beskriver också Kundens rättigheter gentemot Elin Karlsson och hur Kunden kan göra sina rättigheter gällande. Personuppgiftsansvarig är Elin Karlsson, organisationsnummer 930831–0144.

Elin Karlsson behöver spara och behandla personuppgifter om Kunden så som namn, personnummer, adress, telefonnummer och mailadress. Syftet med en sådan behandling är att kunna administrera och utföra det uppdrag Kunden gett till Elin Karlsson. Kundens personuppgifter sparas så länge behandling pågår och en rimlig tid därefter.

Elin Karlsson behandlar enbart personuppgifter om Kundens som Kunden själv uppger i samband med onlinebokning, kontaktformulär via hemsida eller i direktkontakt med Elin Karlsson, till exempel i mejl, sms eller per telefon. De personuppgifter Elin Karlsson behandlar om Kunden delas inte med någon annan part utan Kundens godkännande eller förutsatt att skyldighet att göra så finns enligt lag. All information Kunden delger Elin Karlsson som kund är skyddat och stämplat konfidentiellt mellan parterna.

Elin Karlsson tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla Kundens personuppgifter är via samtycke, vilket Kunden ger genom att tillhandahålla uppgifter till Elin Karlsson. Kunden har när som helst rätt att återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter.

Kunden har rätt att kontakta Elin Karlsson om Kunden vill ha ut information om de uppgifter Elin Karlsson har om Kunden, för att begära rättelse, överföring eller för att begära begränsningar i behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av Kundens uppgifter. Detta gör Kunden enklast genom att kontakta Elin Karlsson på elin@dietistelin.se Om Kunden har klagomål på Elin Karlssons behandling av Kundens personuppgifter har Kunden rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Dokumentation av information som är avgörande för att genomföra de uppdrag Kunde gett åt Elin Karlsson görs i ett journalsystem. För informationsinsamling på grund av lagstadgad journalföring gäller Patientdatalagen.